ముగించు

మా భరోస కాల్ సెంటర్ (08542-241165)

మా భరోస కాల్ సెంటర్ (08542-241165)
హక్కు వివరాలు ప్రారంబపు తేది ఆఖరి తేది దస్తావేజులు
మా భరోస కాల్ సెంటర్ (08542-241165)

మీ భూ సంబంధిత సమస్యలకు సంబంధించి గాని, ఎదైనా ప్రభుత్వ పథకాలకు సంబందించి గాని ప్రభుత్వ సిబ్బంది ఎవరైనా లంచం అడిగిన చొ క్రింద చూపబడిన కాల్ సెంటర్ కు పెరియదు చేయ గలరు.
మా భరోస కాల్ సెంటర్ నెంబర్: 08542-241165
అన్ని పనిదినములలో ఉదయం 10:30 నుండు సాయంత్రం 5:00 వరకు.

01/07/2019 31/12/2019 చూడు (332 KB)