ముగించు

ఎయిడెడ్ చైతన్య వి ఏం , మక్తల్ చైతన్య వి ఏం