ముగించు

ఆసక్తి ఉన్న స్థలాలు

మహబూబ్ నగర్ జిల్లాలో ఆసక్తి కల ప్రదేశాలు :

  • పిల్లల మర్రి వృక్షం
  • పెద్ద చెరువు
  • కొయిల్ కొండ కోట
  • కృష్ణ మరియు భీమ నదులు శ్రీ సంగమం
  • మెగాలిట్ బరియల్స్