జిల్లా కలెక్టర్ & మేజిస్ట్రేట్, మహబూబ్ నగర్
డి.రోనాల్డ్ రోస్, ఐ.ఏ.ఎస్ జిల్లా కలెక్టర్ మరియు మేజిస్ట్రేట్, మహబూబ్ నగర్