ముగించు

ఉద్యాన మరియు పట్టుపరిశ్రమల శాఖ

ఉద్యాన మరియు పట్టు పరిశ్రమల శాఖ వెబ్సైట్: http://horticulture.tg.nic.in/

శాఖ యొక్క మొబైల్ నంబర్లు (పి.డి.ఎఫ్ 171 కె.బి)

పథకాలు తెలుగులో (పి.డి.ఎఫ్ 288 కె.బి)