ముగించు

ఛాయాచిత్రాల ప్రదర్శన

మెగాలిత్ బురియల్స్ ,మడ్ మాల్
శ్రీ వీరాంజనేయ స్వామి ఆలయం మరియు శ్రీ కృష్ణ సంగమము మరియు భీమ నదులు , మక్తల్
శ్రీ యాదవేంద్ర స్వామి ఆలయం, ముద్మల్ (వి), మగనూర్ (ఎం)
కోయిలకొండ ఫోర్ట్, కోయిలకొండ గ్రామమం మరియు మండలము
శ్రీ రామలింగేశ్వర స్వామి ఆలయం, కందూరు
శ్రీ రామకొండ ఆలయం, కొయిల్ కొండ
శ్రీ పడమటి ఆంజనేయ స్వామి దేవాలయం -మక్తల్
శ్రీవేంకటేశ్వర స్వామి దేవాలయం, మన్యంకొండ
శ్రీ క్షీర లింగేశ్వర స్వామి మందిరము, కృష్ణ గ్రామము, మాగనూర్ మండలము
కురుమూర్తి శ్రీవేంకటేశ్వర దేవస్థానం