ముగించు

నియామకాలు

 

Sl.No Department Name Name of the Admission/Post Notification/Guidelines Application Form Start Date Last Date Contact Information                      Press Note
1

Medical & Health Department, Mahabubnagar.

Pin code.509001

Recruitment of  Medical Officer at Palle Dawakhanas

(26 positions).

Notification  

 

 &

            Guidelines

Application Form

Acknowledgement

    28/09/2021 at 11:00 AM   

   12/10/2021

05:00 PM

 

Meer Galib Ali

Senior Assistant, DMHO office    Mahabubnagar

Ph:9550226395

   

 

 

 

 

Press Note