ముగించు

ఎన్.ఐ.సి.ని సంప్రదించండి

క్రమ సంఖ్య ఆఫీసర్ పేరు హోదా ఫోను నంబరు ఇమెయిల్
1 ఏం . సత్యనారాయణ మూర్తి జిల్లా సూచనా విజ్ఞాన అధికారి 08542-241903 dio-mbn@nic.in
2 రవి బండి అదనపు జిల్లా సూచనా విజ్ఞాన అధికారి 08542-241903 adio-mbn@nic.in