ముగించు

హెల్ప్ డెస్క్

డిస్ట్రిక్ట్ హెల్ప్ డెస్క్ వివరాలు రాష్ట్ర హెల్ప్ డెస్క్ వివరాలు కేంద్ర హెల్ప్ డెస్క్ వివరాలు

08542-241165

  వెబ్సైట్:http://tscoronahelpdesk.com

హెల్ప్‌లైన్ సంఖ్య:104

హెల్ప్‌లైన్ సంఖ్య :+91-11-23978046,

టోల్ ఫ్రీ : 1075,

హెల్ప్‌లైన్ ఇమెయిల్ ఐడి : ncov2019@gov.in