ముగించు

మహాబబ్ నగర్ జిల్లాలోని పురపాలక సంఘాలు:

మహబూబ్ నగర్ జిల్లాలో 3 పురపాలక సంఘాలు ఉన్నాయి.