ముగించు

2018-19 సంవత్సరానికి SSDC హాస్టల్స్ కు సౌకర్యాలు మరియు ఇతర మెటీరియల్ సరఫరా కోసం టెండర్లు

2018-19 సంవత్సరానికి SSDC హాస్టల్స్ కు సౌకర్యాలు మరియు ఇతర మెటీరియల్ సరఫరా కోసం టెండర్లు
హక్కు వివరాలు ప్రారంబపు తేది ఆఖరి తేది దస్తావేజులు
2018-19 సంవత్సరానికి SSDC హాస్టల్స్ కు సౌకర్యాలు మరియు ఇతర మెటీరియల్ సరఫరా కోసం టెండర్లు

2018-19 సంవత్సరానికి SSDC హాస్టల్స్ కు సౌకర్యాలు మరియు ఇతర మెటీరియల్ సరఫరా కోసం టెండర్లు

28/12/2018 09/01/2019 చూడు (167 KB)