ముగించు

విద్యుత్

మహబూబ్ నగర్ అడ్డకల్

అడ్డకల్ సబ్ స్టేషన్

ఇమెయిల్ : sembnrcpdc[at]gmail[dot]com
ఫోన్ : 7382605877
వెబ్సైట్ లింక్ : https://www.tssouthernpower.com/
వర్గం / పద్ధతి: విద్యుత్

మహబూబ్ నగర్ అడ్డకల్ (మూసాపేట్ ) జనంపేట్

అడ్డకల్

ఇమెయిల్ : sembnrcpdc[at]gmail[dot]com
ఫోన్ : 7382605689
వెబ్సైట్ లింక్ : https://www.tssouthernpower.com/
వర్గం / పద్ధతి: విద్యుత్

మహబూబ్ నగర్ అడ్డకల్ కందూర్

అడ్డకల్ కందూర్

ఇమెయిల్ : sembnrcpdc[at]gmail[dot]com
ఫోన్ : 7382605878
వెబ్సైట్ లింక్ : https://www.tssouthernpower.com/
వర్గం / పద్ధతి: విద్యుత్

మహబూబ్ నగర్ అడ్డకల్ పొన్నకల్

అడ్డకల్ పొన్నకల్ సబ్ స్టేషన్

ఇమెయిల్ : sembnrcpdc[at]gmail[dot]com
ఫోన్ : 7382605879
వెబ్సైట్ లింక్ : https://www.tssouthernpower.com/
వర్గం / పద్ధతి: విద్యుత్

మహబూబ్ నగర్ కొత్తపల్లి

కొత్తపల్లి సబ్ స్టేషన్

ఇమెయిల్ : sembnrcpdc[at]gmail[dot]com
ఫోన్ : 7382605774
వెబ్సైట్ లింక్ : https://www.tssouthernpower.com/

మహబూబ్ నగర్ గండీడ్ నంచర్ల

గండీడ్ నంచర్ల సబ్ స్టేషన్

ఇమెయిల్ : sembnrcpdc[at]gmail[dot]com
ఫోన్ : 7382605694
వెబ్సైట్ లింక్ : https://www.tssouthernpower.com/
వర్గం / పద్ధతి: విద్యుత్

మహబూబ్ నగర్ గండీడ్ మొహమ్మదాబాద్

గండీడ్ మొహమ్మదాబాద్ సబ్ స్టేషన్

ఇమెయిల్ : sembnrcpdc[at]gmail[dot]com
ఫోన్ : 7382605694
వెబ్సైట్ లింక్ : https://www.tssouthernpower.com/
వర్గం / పద్ధతి: విద్యుత్

మహబూబ్ నగర్ గండీడ్ వెన్నచాడ్

గండీడ్ వెన్నచాడ్ సబ్ స్టేషన్

ఇమెయిల్ : sembnrcpdc[at]gmail[dot]com
ఫోన్ : 7382605694
వెబ్సైట్ లింక్ : https://www.tssouthernpower.com/
వర్గం / పద్ధతి: విద్యుత్

మహబూబ్ నగర్ జడ్చెర్ల కాండీడ్

జడ్చెర్ల కాండీడ్ సబ్ స్టేషన్

ఇమెయిల్ : sembnrcpdc[at]gmail[dot]com
ఫోన్ : 7382605697
వెబ్సైట్ లింక్ : https://www.tssouthernpower.com/
వర్గం / పద్ధతి: విద్యుత్

మహబూబ్ నగర్ జడ్చెర్ల కొడుగల్

జడ్చెర్ల కొడుగల్ సబ్ స్టేషన్

ఇమెయిల్ : sembnrcpdc[at]gmail[dot]com
వెబ్సైట్ లింక్ : https://www.tssouthernpower.com/
వర్గం / పద్ధతి: విద్యుత్