ముగించు

ఎయిడెడ్ యమబి ఉన్నత పాఠశాల నారాయణపేట (పత్తర్జ్నుఅద)