ముగించు

కస్తూర్బా గాంధీ బాలీక విద్యాలయ (ఎస్ ఎస్ ఏ ), దేవకద్ర