ముగించు

ప్రభుత్వ ఉన్నత పాఠశాల నారాయణపేట (నియర్ కాలేజీ )