ముగించు

పరిశ్రమలు

జిల్లా పరిశ్రమల కేంద్రం పాత్రలు మరియు విధులు

ముఖ్య సంభాషణ నంబర్లు:

1) Sri K.SURESH KUMAR, General Manager, 9640909831

2) Sri M.NAGESH, Industrial Promotion Officer, 9441484679