ముగించు

పదివ తరగతి విద్యార్ధులకు ఎస్‌ఎస్‌డి‌డి హాస్టల్స్ నందు అల్ ఇన్ ఒన్ బుక్స్ సరఫరా చేయుటకు టెండెర్స్ ఆహ్వానించటమైనది

పదివ తరగతి విద్యార్ధులకు ఎస్‌ఎస్‌డి‌డి హాస్టల్స్ నందు అల్ ఇన్ ఒన్ బుక్స్ సరఫరా చేయుటకు టెండెర్స్ ఆహ్వానించటమైనది
హక్కు వివరాలు ప్రారంబపు తేది ఆఖరి తేది దస్తావేజులు
పదివ తరగతి విద్యార్ధులకు ఎస్‌ఎస్‌డి‌డి హాస్టల్స్ నందు అల్ ఇన్ ఒన్ బుక్స్ సరఫరా చేయుటకు టెండెర్స్ ఆహ్వానించటమైనది 15/11/2018 17/11/2018 చూడు (115 KB)