ముగించు

పాఠశాలలు

,పి‌ఎస్ విద్యా విజ్ఞాన్ మందిర్ హన్వాడ

మండలం పేరు : హన్వాడ,యు డఇష్ కోడ్: 36251501212,హబిటేషాన్ - హన్వాడ,మానేజెమెంట్: 'ప్రైవేట్ అన్ ఎయిడెడ్

ఇమెయిల్ : deo_mbnr[at]yahoo[dot]co[dot]in
ఫోన్ : 9849909114
వెబ్సైట్ లింక్ : http://www.telangana.gov.in/Departments/School-Education-Se-Wing
వర్గం / పద్ధతి: పిఎస్

అక్షర యుపిఎస్ , కోస్గి

మండలం పేరు : కోస్గి,యు డఇష్ కోడ్: 36251301052,హబిటేషాన్ - కోస్గి (పిటి),మానేజెమెంట్: 'ప్రైవేట్ అన్ ఎయిడెడ్ యుపిఎస్

ఇమెయిల్ : deo_mbnr[at]yahoo[dot]co[dot]in
ఫోన్ : 9849909114
వెబ్సైట్ లింక్ : http://www.telangana.gov.in/Departments/School-Education-Se-Wing
వర్గం / పద్ధతి: యుపిఎస్

అక్షర స్కూల్ , మక్తల్

మండలం పేరు : మక్తల్,యు డఇష్ కోడ్: 36250601351,హబిటేషాన్ - మక్తల్,మానేజెమెంట్: 'ప్రైవేట్ అన్ ఎయిడెడ్

ఇమెయిల్ : deo_mbnr[at]yahoo[dot]co[dot]in
ఫోన్ : 9849909114
వెబ్సైట్ లింక్ : http://www.telangana.gov.in/Departments/School-Education-Se-Wing
వర్గం / పద్ధతి: ఏచ్ఎస్_ఏచ్ఎస్ఎస్

అడ్డకల్ టాలెంట్ స్కూల్, అడ్డకల్

మండలం పేరు : అడ్డకల్, యు డఇష్ కోడ్: 36251800806, హబిటేషాన్ - అడ్డకల్, మానేజెమెంట్: 'ప్రైవేట్ అన్ ఎయిడెడ్

ఇమెయిల్ : deo_mbnr[at]yahoo[dot]co[dot]in
ఫోన్ : 9849909114
వెబ్సైట్ లింక్ : http://www.telangana.gov.in/Departments/School-Education-Se-Wing
వర్గం / పద్ధతి: ఏచ్ఎస్_ఏచ్ఎస్ఎస్

అనుష ఉన్నత పాఠశాల దేవకద్ర

మండలం పేరు : దేవర కాద్రా, యు డఇష్ కోడ్: 36251701226, హబిటేషాన్ - దేవకద్ర , మానేజెమెంట్: 'ప్రైవేట్ అన్ ఎయిడెడ్

ఇమెయిల్ : deo_mbnr[at]yahoo[dot]co[dot]in
ఫోన్ : 9849909114
వెబ్సైట్ లింక్ : http://www.telangana.gov.in/Departments/School-Education-Se-Wing
వర్గం / పద్ధతి: ఏచ్ఎస్_ఏచ్ఎస్ఎస్

అభ్యాస యుపిఎస్, మక్తల్

మండలం పేరు : మక్తల్,యు డఇష్ కోడ్: 36250601359,హబిటేషాన్ - మక్తల్,మానేజెమెంట్: 'ప్రైవేట్ అన్ ఎయిడెడ్

ఇమెయిల్ : deo_mbnr[at]yahoo[dot]co[dot]in
ఫోన్ : 9849909114
వెబ్సైట్ లింక్ : http://www.telangana.gov.in/Departments/School-Education-Se-Wing
వర్గం / పద్ధతి: యుపిఎస్

అల్ఫలః ఉన్నత పాఠశాల నారాయణపేట

మండలం పేరు : నారాయణ్ పెట్,యు డఇష్ కోడ్:36250202659,హబిటేషాన్ - 18 వ వార్డు,మానేజెమెంట్: 'ప్రైవేట్ అన్ ఎయిడెడ్

ఇమెయిల్ : deo_mbnr[at]yahoo[dot]co[dot]in
ఫోన్ : 9849909114
వెబ్సైట్ లింక్ : http://www.telangana.gov.in/Departments/School-Education-Se-Wing
వర్గం / పద్ధతి: ఏచ్ఎస్_ఏచ్ఎస్ఎస్

ఆదర్శ ఉన్నత పాఠశాల నారాయణపేట

మండలం పేరు : నారాయణ్ పెట్,యు డఇష్ కోడ్:36250202654,హబిటేషాన్ - 8 వ వార్డు,మానేజెమెంట్: 'ప్రైవేట్ అన్ ఎయిడెడ్

ఇమెయిల్ : deo_mbnr[at]yahoo[dot]co[dot]in
ఫోన్ : 9849909114
వెబ్సైట్ లింక్ : http://www.telangana.gov.in/Departments/School-Education-Se-Wing
వర్గం / పద్ధతి: ఏచ్ఎస్_ఏచ్ఎస్ఎస్

ఆదర్శ ఉన్నత పాఠశాల మక్తల్

మండలం పేరు : మక్తల్,యు డఇష్ కోడ్: 36250601314,హబిటేషాన్ - మక్తల్,మానేజెమెంట్: 'ప్రైవేట్ అన్ ఎయిడెడ్

ఇమెయిల్ : deo_mbnr[at]yahoo[dot]co[dot]in
ఫోన్ : 9849909114
వెబ్సైట్ లింక్ : http://www.telangana.gov.in/Departments/School-Education-Se-Wing
వర్గం / పద్ధతి: ఏచ్ఎస్_ఏచ్ఎస్ఎస్

ఆదర్శ యు పిస్కూల్

మండలం పేరు : గండీడ్,యు డఇష్ కోడ్: 36251402824,హబిటేషాన్ - మొహమ్మదాబాద్ ,మానేజెమెంట్: 'ప్రైవేట్ అన్ ఎయిడెడ్

ఇమెయిల్ : deo_mbnr[at]yahoo[dot]co[dot]in
ఫోన్ : 9849909114
వెబ్సైట్ లింక్ : http://www.telangana.gov.in/Departments/School-Education-Se-Wing
వర్గం / పద్ధతి: యుపిఎస్