ముగించు

పాఠశాలలు

ఆదర్శ యుపిఎస్ గుండమల్

మండలం పేరు : కోస్గి,యు డఇష్ కోడ్: 36251302405,హబిటేషాన్ - గుండ్మల్ ,మానేజెమెంట్: 'ప్రైవేట్ అన్ ఎయిడెడ్

ఇమెయిల్ : deo_mbnr[at]yahoo[dot]co[dot]in
ఫోన్ : 9849909114
వెబ్సైట్ లింక్ : http://www.telangana.gov.in/Departments/School-Education-Se-Wing
వర్గం / పద్ధతి: యుపిఎస్

ఇక్ర గ్రమ్మెర్ స్కూల్ నారాయణ్ పెట్

మండలం పేరు : నారాయణ్ పెట్,యు డఇష్ కోడ్:36250202692,హబిటేషాన్ - నారాయణపేట ,మానేజెమెంట్: 'ప్రైవేట్ అన్ ఎయిడెడ్

ఇమెయిల్ : deo_mbnr[at]yahoo[dot]co[dot]in
ఫోన్ : 9849909114
వెబ్సైట్ లింక్ : http://www.telangana.gov.in/Departments/School-Education-Se-Wing
వర్గం / పద్ధతి: యుపిఎస్

ఉన్నత పాఠశాల , ప్రతిభ చిన్నదర్ పల్లి

మండలం పేరు : హన్వాడ,యు డఇష్ కోడ్: 36251501404,హబిటేషాన్ - చిన్నధర్ పల్లి ,మానేజెమెంట్: 'ప్రైవేట్ అన్ ఎయిడెడ్

ఇమెయిల్ : deo_mbnr[at]yahoo[dot]co[dot]in
ఫోన్ : 9849909114
వెబ్సైట్ లింక్ : http://www.telangana.gov.in/Departments/School-Education-Se-Wing
వర్గం / పద్ధతి: ఏచ్ఎస్_ఏచ్ఎస్ఎస్

ఉన్నత పాఠశాల ,గురురాఘవేంద్ర కోయిల్ కొండా

మండలం పేరు : కోయిల్ కొండా,యు డఇష్ కోడ్: 36251102810,హబిటేషాన్ - కోయిల్ కొండా,మానేజెమెంట్: 'ప్రైవేట్ అన్ ఎయిడెడ్

ఇమెయిల్ : deo_mbnr[at]yahoo[dot]co[dot]in
ఫోన్ : 9849909114
వెబ్సైట్ లింక్ : http://www.telangana.gov.in/Departments/School-Education-Se-Wing
వర్గం / పద్ధతి: ఏచ్ఎస్_ఏచ్ఎస్ఎస్

ఉన్నత పాఠశాల ,శ్రీ విద్య మార్షల్స్ ,దేవకద్ర

మండలం పేరు : దేవర కాద్రా, యు డఇష్ కోడ్: 36251701232, హబిటేషాన్ - దేవకద్ర , మానేజెమెంట్: 'ప్రైవేట్ అన్ ఎయిడెడ్

ఇమెయిల్ : deo_mbnr[at]yahoo[dot]co[dot]in
ఫోన్ : 9849909114
వెబ్సైట్ లింక్ : http://www.telangana.gov.in/Departments/School-Education-Se-Wing
వర్గం / పద్ధతి: ఏచ్ఎస్_ఏచ్ఎస్ఎస్

ఉన్నత పాఠశాల ,శ్రీ విద్యా విజ్ఞాన్ మందిర్ హన్వాడ

మండలం పేరు : హన్వాడ,యు డఇష్ కోడ్: 36251501213,హబిటేషాన్ - హన్వాడ,మానేజెమెంట్: 'ప్రైవేట్ అన్ ఎయిడెడ్

ఇమెయిల్ : deo_mbnr[at]yahoo[dot]co[dot]in
ఫోన్ : 9849909114
వెబ్సైట్ లింక్ : http://www.telangana.gov.in/Departments/School-Education-Se-Wing
వర్గం / పద్ధతి: ఏచ్ఎస్_ఏచ్ఎస్ఎస్

ఉన్నత పాఠశాల ,శ్రీ శారద విద్యాలయం హన్వాడ

మండలం పేరు : హన్వాడ,యు డఇష్ కోడ్: 36251501223,హబిటేషాన్ - హన్వాడ,మానేజెమెంట్: 'ప్రైవేట్ అన్ ఎయిడెడ్

ఇమెయిల్ : deo_mbnr[at]yahoo[dot]co[dot]in
ఫోన్ : 9849909114
వెబ్సైట్ లింక్ : http://www.telangana.gov.in/Departments/School-Education-Se-Wing
వర్గం / పద్ధతి: ఏచ్ఎస్_ఏచ్ఎస్ఎస్

ఉన్నత పాఠశాల ఉష్దయ గ్రామర్ స్కూల్ దేవకద్ర

మండలం పేరు : దేవర కాద్రా, యు డఇష్ కోడ్: 36251701223, హబిటేషాన్ - దేవకద్ర , మానేజెమెంట్: 'ప్రైవేట్ అన్ ఎయిడెడ్

ఇమెయిల్ : deo_mbnr[at]yahoo[dot]co[dot]in
ఫోన్ : 9849909114
వెబ్సైట్ లింక్ : http://www.telangana.gov.in/Departments/School-Education-Se-Wing
వర్గం / పద్ధతి: ఏచ్ఎస్_ఏచ్ఎస్ఎస్

ఉన్నత పాఠశాల గీతాంజలి , మద్దూర్

మండలం పేరు : మద్దూర్,యు డఇష్ కోడ్: 36251201226,హబిటేషాన్ - మద్దూర్,మానేజెమెంట్: 'ప్రైవేట్ అన్ ఎయిడెడ్ ఏచ్ఎస్_ఏచ్ఎస్ఎస్

ఇమెయిల్ : deo_mbnr[at]yahoo[dot]co[dot]in
ఫోన్ : 9849909114
వెబ్సైట్ లింక్ : http://www.telangana.gov.in/Departments/School-Education-Se-Wing
వర్గం / పద్ధతి: ఏచ్ఎస్_ఏచ్ఎస్ఎస్

ఉన్నత పాఠశాల గుడ్ షెఫర్డ్ కౌకుంట్ల

మండలం పేరు : దేవరకద్ర , యు డఇష్ కోడ్: 36251702307, హబిటేషాన్ - కౌకుంట్ల , మానేజెమెంట్: 'ప్రైవేట్ అన్ ఎయిడెడ్

ఇమెయిల్ : deo_mbnr[at]yahoo[dot]co[dot]in
ఫోన్ : 9849909114
వెబ్సైట్ లింక్ : http://www.telangana.gov.in/Departments/School-Education-Se-Wing
వర్గం / పద్ధతి: ఏచ్ఎస్_ఏచ్ఎస్ఎస్