ముగించు

పాఠశాలలు

ఉన్నత పాఠశాల జ్ఞాన జ్యోతి బొనీడ్

మండలం పేరు : మద్దూర్,యు డఇష్ కోడ్: 36251201909,హబిటేషాన్ - బోనీడ్ ,మానేజెమెంట్: 'ప్రైవేట్ అన్ ఎయిడెడ్

ఇమెయిల్ : deo_mbnr[at]yahoo[dot]co[dot]in
ఫోన్ : 9849909114
వెబ్సైట్ లింక్ : http://www.telangana.gov.in/Departments/School-Education-Se-Wing
వర్గం / పద్ధతి: ఏచ్ఎస్_ఏచ్ఎస్ఎస్

ఉన్నత పాఠశాల ద్వారకా సెంట్రల్ , నారాయణపేట

మండలం పేరు : నారాయణ్ పెట్,యు డఇష్ కోడ్:36250202683,హబిటేషాన్ - భివండి కాలనీ ,మానేజెమెంట్: 'ప్రైవేట్ అన్ ఎయిడెడ్

ఇమెయిల్ : deo_mbnr[at]yahoo[dot]co[dot]in
ఫోన్ : 9849909114
వెబ్సైట్ లింక్ : http://www.telangana.gov.in/Departments/School-Education-Se-Wing
వర్గం / పద్ధతి: ఏచ్ఎస్_ఏచ్ఎస్ఎస్

ఉన్నత పాఠశాల బ్రిలియంట్ గ్రమ్మెర్ , దేవకద్ర

మండలం పేరు : దేవర కాద్రా, యు డఇష్ కోడ్: 36251701231, హబిటేషాన్ - దేవకద్ర , మానేజెమెంట్: 'ప్రైవేట్ అన్ ఎయిడెడ్

ఇమెయిల్ : deo_mbnr[at]yahoo[dot]co[dot]in
ఫోన్ : 9849909114
వెబ్సైట్ లింక్ : http://www.telangana.gov.in/Departments/School-Education-Se-Wing
వర్గం / పద్ధతి: ఏచ్ఎస్_ఏచ్ఎస్ఎస్

ఉన్నత పాఠశాల బ్రిలియంట్, కోస్గి

మండలం పేరు : కోస్గి,యు డఇష్ కోడ్: 36251301050,హబిటేషాన్ - కోస్గి (పిటి),మానేజెమెంట్: 'ప్రైవేట్ అన్ ఎయిడెడ్

ఇమెయిల్ : deo_mbnr[at]yahoo[dot]co[dot]in
ఫోన్ : 9849909114
వెబ్సైట్ లింక్ : http://www.telangana.gov.in/Departments/School-Education-Se-Wing
వర్గం / పద్ధతి: ఏచ్ఎస్_ఏచ్ఎస్ఎస్

ఉన్నత పాఠశాల భారతీయ విద్యానికేతన్, ధన్వాడ

మండలం పేరు : ధన్వాడ,యు డఇష్ కోడ్: 36251000209,హబిటేషాన్ - ధన్వాడ,మానేజెమెంట్: 'ప్రైవేట్ అన్ ఎయిడెడ్

ఇమెయిల్ : deo_mbnr[at]yahoo[dot]co[dot]in
ఫోన్ : 9849909114
వెబ్సైట్ లింక్ : http://www.telangana.gov.in/Departments/School-Education-Se-Wing
వర్గం / పద్ధతి: ఏచ్ఎస్_ఏచ్ఎస్ఎస్

ఉన్నత పాఠశాల విద్య జ్యోతి దేవకద్ర

మండలం పేరు : దేవర కాద్రా, యు డఇష్ కోడ్: 36251701224, హబిటేషాన్ - దేవకద్ర , మానేజెమెంట్: 'ప్రైవేట్ అన్ ఎయిడెడ్

ఇమెయిల్ : deo_mbnr[at]yahoo[dot]co[dot]in
ఫోన్ : 9849909114
వెబ్సైట్ లింక్ : http://www.telangana.gov.in/Departments/School-Education-Se-Wing
వర్గం / పద్ధతి: ఏచ్ఎస్_ఏచ్ఎస్ఎస్

ఉన్నత పాఠశాల వేద హై , కోస్గి

మండలం పేరు : కోస్గి,యు డఇష్ కోడ్: 36251301049,హబిటేషాన్ - కోస్గి (పిటి),మానేజెమెంట్: 'ప్రైవేట్ అన్ ఎయిడెడ్ ఏచ్ఎస్_ఏచ్ఎస్ఎస్

ఇమెయిల్ : deo_mbnr[at]yahoo[dot]co[dot]in
ఫోన్ : 9849909114
వెబ్సైట్ లింక్ : http://www.telangana.gov.in/Departments/School-Education-Se-Wing
వర్గం / పద్ధతి: ఏచ్ఎస్_ఏచ్ఎస్ఎస్

ఉన్నత పాఠశాల శ్రీవాణి శిశు మందిర్ దేవకద్ర

మండలం పేరు : దేవర కాద్రా, యు డఇష్ కోడ్: 36251701221, హబిటేషాన్ - దేవకద్ర , మానేజెమెంట్: 'ప్రైవేట్ అన్ ఎయిడెడ్

ఇమెయిల్ : deo_mbnr[at]yahoo[dot]co[dot]in
ఫోన్ : 9849909114
వెబ్సైట్ లింక్ : http://www.telangana.gov.in/Departments/School-Education-Se-Wing
వర్గం / పద్ధతి: ఏచ్ఎస్_ఏచ్ఎస్ఎస్

ఉన్నత పాఠశాల శ్రీవాణి శిశు మంధీర్ దేవరకద్ర

మండలం పేరు : దేవర కాద్రా,యు డఇష్ కోడ్: 36251701221,హబిటేషాన్ - దేవరకద్ర ,మానేజెమెంట్: 'ప్రైవేట్ అన్ ఎయిడెడ్

ఇమెయిల్ : deo_mbnr[at]yahoo[dot]co[dot]in
ఫోన్ : 9849909114
వెబ్సైట్ లింక్ : http://www.telangana.gov.in/Departments/School-Education-Se-Wing
వర్గం / పద్ధతి: ఏచ్ఎస్_ఏచ్ఎస్ఎస్

ఎం పి ఉన్నత పాఠశాల కామసాని పల్లి

మండలం పేరు : దామారగిద్ద ,యు డఇష్ కోడ్:36250102702,హబిటేషాన్ - కామసాని పల్లి ,మానేజెమెంట్: 'ఎంపీపీ_ జడ్ పి పి స్కూల్స్

ఇమెయిల్ : deo_mbnr[at]yahoo[dot]co[dot]in
ఫోన్ : 9849909114
వెబ్సైట్ లింక్ : http://www.telangana.gov.in/Departments/School-Education-Se-Wing
వర్గం / పద్ధతి: ఏచ్ఎస్_ఏచ్ఎస్ఎస్