ముగించు

పాఠశాలలు

ఎం పి ఉన్నత పాఠశాల ధన్వాడ (యు ఏం)

మండలం పేరు : ధన్వాడ,యు డఇష్ కోడ్: 36251000218,హబిటేషాన్ - ధన్వాడ,మానేజెమెంట్: 'ఎంపీపీ_ జడ్ పి పి స్కూల్స్

ఇమెయిల్ : deo_mbnr[at]yahoo[dot]co[dot]in
ఫోన్ : 9849909114
వెబ్సైట్ లింక్ : http://www.telangana.gov.in/Departments/School-Education-Se-Wing
వర్గం / పద్ధతి: ఏచ్ఎస్_ఏచ్ఎస్ఎస్

ఎం పిఉన్నత పాఠశాల గుడి బండ

మండలం పేరు : అడ్డకల్, యు డఇష్ కోడ్: 36251800601, హబిటేషాన్ - గుడి బండ , మానేజెమెంట్: 'ఎంపీపీ_ జడ్ పి పి స్కూల్స్

ఇమెయిల్ : deo_mbnr[at]yahoo[dot]co[dot]in
ఫోన్ : 9849909114
వెబ్సైట్ లింక్ : http://www.telangana.gov.in/Departments/School-Education-Se-Wing
వర్గం / పద్ధతి: ఏచ్ఎస్_ఏచ్ఎస్ఎస్

ఎం పిఉన్నత పాఠశాల చిన్న పొరల (యు ఏం)

మండలం పేరు : ఉట్కూర్,యు డఇష్ కోడ్: 36250302404,హబిటేషాన్ - చిన్న పొరల ,మానేజెమెంట్: 'ఎంపీపీ_ జడ్ పి పి స్కూల్స్

ఇమెయిల్ : deo_mbnr[at]yahoo[dot]co[dot]in
ఫోన్ : 9849909114
వెబ్సైట్ లింక్ : http://www.telangana.gov.in/Departments/School-Education-Se-Wing
వర్గం / పద్ధతి: ఏచ్ఎస్_ఏచ్ఎస్ఎస్

ఎం పిఉన్నత పాఠశాల దేవకద్ర (యు ఏం)

మండలం పేరు : దేవర కాద్రా, యు డఇష్ కోడ్: 36251701225, హబిటేషాన్ - దేవకద్ర , మానేజెమెంట్: 'ఎంపీపీ_ జడ్ పి పి స్కూల్స్

ఇమెయిల్ : deo_mbnr[at]yahoo[dot]co[dot]in
ఫోన్ : 9849909114
వెబ్సైట్ లింక్ : http://www.telangana.gov.in/Departments/School-Education-Se-Wing
వర్గం / పద్ధతి: ఏచ్ఎస్_ఏచ్ఎస్ఎస్

ఎం పిఉన్నత పాఠశాల పెద్దజత్రం

మండలం పేరు : ఉట్కూర్,యు డఇష్ కోడ్:36250300805,హబిటేషాన్ - పెద్దజత్రం ,మానేజెమెంట్: 'ఎంపీపీ_ జడ్ పి పి స్కూల్స్

ఇమెయిల్ : deo_mbnr[at]yahoo[dot]co[dot]in
ఫోన్ : 9849909114
వెబ్సైట్ లింక్ : http://www.telangana.gov.in/Departments/School-Education-Se-Wing
వర్గం / పద్ధతి: ఏచ్ఎస్_ఏచ్ఎస్ఎస్

ఎంపిపిఎస్ (జి) కన్కుర్తి

మండలం పేరు : దామారగిద్ద ,యు డఇష్ కోడ్:36250100903,హబిటేషాన్ - కనుకుర్తి ,మానేజెమెంట్: 'ఎంపీపీ_ జడ్ పి పి స్కూల్స్

ఇమెయిల్ : deo_mbnr[at]yahoo[dot]co[dot]in
ఫోన్ : 9849909114
వెబ్సైట్ లింక్ : http://www.telangana.gov.in/Departments/School-Education-Se-Wing
వర్గం / పద్ధతి: పిఎస్

ఎంపిపిఎస్ (జి) కోస్గి

మండలం పేరు : కోస్గి,యు డఇష్ కోడ్: 36251301011,హబిటేషాన్ - కోస్గి (పిటి),మానేజెమెంట్: 'ఎంపీపీ_ జడ్ పి పి స్కూల్స్

ఇమెయిల్ : deo_mbnr[at]yahoo[dot]co[dot]in
ఫోన్ : 9849909114
వెబ్సైట్ లింక్ : http://www.telangana.gov.in/Departments/School-Education-Se-Wing
వర్గం / పద్ధతి: పిఎస్

ఎంపిపిఎస్ (జి) దామారగిద్ద

మండలం పేరు : దామారగిద్ద ,యు డఇష్ కోడ్:36250102208,హబిటేషాన్ - దామారగిద్ద ,మానేజెమెంట్: 'ఎంపీపీ_ జడ్ పి పి స్కూల్స్

ఇమెయిల్ : deo_mbnr[at]yahoo[dot]co[dot]in
ఫోన్ : 9849909114
వెబ్సైట్ లింక్ : http://www.telangana.gov.in/Departments/School-Education-Se-Wing
వర్గం / పద్ధతి: పిఎస్

ఎంపిపిఎస్ (జి) హకీంపేట

మండలం పేరు : కోస్గి,యు డఇష్ కోడ్: 36251300102,హబిటేషాన్ - హకీమ్ పెట్ ,మానేజెమెంట్: 'ఎంపీపీ_ జడ్ పి పి స్కూల్స్ పిఎస్

ఇమెయిల్ : deo_mbnr[at]yahoo[dot]co[dot]in
ఫోన్ : 9849909114
వెబ్సైట్ లింక్ : http://www.telangana.gov.in/Departments/School-Education-Se-Wing
వర్గం / పద్ధతి: పిఎస్

ఎంపిపిఎస్ (బి సి ) గోపన్ పల్లి

మండలం పేరు : దేవరకద్ర , యు డఇష్ కోడ్: 36251702102, హబిటేషాన్ - బి సి కాలనీ , మానేజెమెంట్: 'ఎంపీపీ_ జడ్ పి పి స్కూల్స్

ఇమెయిల్ : deo_mbnr[at]yahoo[dot]co[dot]in
ఫోన్ : 9849909114
వెబ్సైట్ లింక్ : http://www.telangana.gov.in/Departments/School-Education-Se-Wing
వర్గం / పద్ధతి: పిఎస్