ముగించు

పాఠశాలలు

ఎంపిపిఎస్ (బి) కోస్గి

మండలం పేరు : కోస్గి,యు డఇష్ కోడ్: 36251301017,హబిటేషాన్ - కోస్గి (పిటి),మానేజెమెంట్: 'ఎంపీపీ_ జడ్ పి పి స్కూల్స్ పిఎస్

ఇమెయిల్ : deo_mbnr[at]yahoo[dot]co[dot]in
ఫోన్ : 9849909114
వెబ్సైట్ లింక్ : http://www.telangana.gov.in/Departments/School-Education-Se-Wing
వర్గం / పద్ధతి: పిఎస్

ఎంపిపిఎస్ (సి) గుండమల్

మండలం పేరు : కోస్గి,యు డఇష్ కోడ్: 36251302401,హబిటేషాన్ - గుండ్మల్ ,మానేజెమెంట్: 'ఎంపీపీ_ జడ్ పి పి స్కూల్స్

ఇమెయిల్ : deo_mbnr[at]yahoo[dot]co[dot]in
ఫోన్ : 9849909114
వెబ్సైట్ లింక్ : http://www.telangana.gov.in/Departments/School-Education-Se-Wing
వర్గం / పద్ధతి: పిఎస్

ఎంపిపిఎస్ (సి) నంచెర్ల

మండలం పేరు : గండీడ్,యు డఇష్ కోడ్: 36251402002,హబిటేషాన్ - నంచెర్ల ,మానేజెమెంట్: 'ఎంపీపీ_ జడ్ పి పి స్కూల్స్

ఇమెయిల్ : deo_mbnr[at]yahoo[dot]co[dot]in
ఫోన్ : 9849909114
వెబ్సైట్ లింక్ : http://www.telangana.gov.in/Departments/School-Education-Se-Wing
వర్గం / పద్ధతి: పిఎస్

ఎంపిపిఎస్ , ఎర్గార్ట్ పల్లి

మండలం పేరు : ఉట్కూర్,యు డఇష్ కోడ్:36250301001,హబిటేషాన్ - ఎర్గట్ పల్లి ,మానేజెమెంట్: 'ఎంపీపీ_ జడ్ పి పి స్కూల్స్

ఇమెయిల్ : deo_mbnr[at]yahoo[dot]co[dot]in
ఫోన్ : 9849909114
వెబ్సైట్ లింక్ : http://www.telangana.gov.in/Departments/School-Education-Se-Wing
వర్గం / పద్ధతి: పిఎస్

ఎంపిపిఎస్ , బిజ్వార్

మండలం పేరు : ఉట్కూర్,యు డఇష్ కోడ్:36250300901,హబిటేషాన్ - బిజ్వార్ ,మానేజెమెంట్: 'ఎంపీపీ_ జడ్ పి పి స్కూల్స్

ఇమెయిల్ : deo_mbnr[at]yahoo[dot]co[dot]in
ఫోన్ : 9849909114
వెబ్సైట్ లింక్ : http://www.telangana.gov.in/Departments/School-Education-Se-Wing
వర్గం / పద్ధతి: పిఎస్

ఎంపిపిఎస్ , సామనూర్

మండలం పేరు : ఉట్కూర్,యు డఇష్ కోడ్:36250301701,హబిటేషాన్ - సామనూర్ ,మానేజెమెంట్: 'ఎంపీపీ_ జడ్ పి పి స్కూల్స్

ఇమెయిల్ : deo_mbnr[at]yahoo[dot]co[dot]in
ఫోన్ : 9849909114
వెబ్సైట్ లింక్ : http://www.telangana.gov.in/Departments/School-Education-Se-Wing
వర్గం / పద్ధతి: పిఎస్

ఎంపిపిఎస్ FATHEPUR ఫతేపూర్ (టి‌ఎం)

మండలం పేరు : మహబూబ్ నగర్ (రూరల్),యు డఇష్ కోడ్: 36251600303,హబిటేషాన్ - ఫతేపూర్ ,మానేజెమెంట్: 'ఎంపీపీ_ జడ్ పి పి స్కూల్స్

ఇమెయిల్ : deo_mbnr[at]yahoo[dot]co[dot]in
ఫోన్ : 9849909114
వెబ్సైట్ లింక్ : http://www.telangana.gov.in/Departments/School-Education-Se-Wing
వర్గం / పద్ధతి: పిఎస్

ఎంపిపిఎస్ అంగమోని బండ తండా

మండలం పేరు : కోయిల్ కొండా,యు డఇష్ కోడ్: 36251101702,హబిటేషాన్ - అన్గామోని బండ (టి),మానేజెమెంట్: 'ఎంపీపీ_ జడ్ పి పి స్కూల్స్

ఇమెయిల్ : deo_mbnr[at]yahoo[dot]co[dot]in
ఫోన్ : 9849909114
వెబ్సైట్ లింక్ : http://www.telangana.gov.in/Departments/School-Education-Se-Wing
వర్గం / పద్ధతి: పిఎస్

ఎంపిపిఎస్ అంచంపల్లే

మండలం పేరు : గండీడ్,యు డఇష్ కోడ్: 36251400903,హబిటేషాన్ - అంచన్పల్లె ,మానేజెమెంట్: 'ఎంపీపీ_ జడ్ పి పి స్కూల్స్

ఇమెయిల్ : deo_mbnr[at]yahoo[dot]co[dot]in
ఫోన్ : 9849909114
వెబ్సైట్ లింక్ : http://www.telangana.gov.in/Departments/School-Education-Se-Wing
వర్గం / పద్ధతి: పిఎస్

ఎంపిపిఎస్ అంత్వర్

మండలం పేరు : నారాయణ్ పెట్,యు డఇష్ కోడ్:36250202301,హబిటేషాన్ - అంత్వర్,మానేజెమెంట్: 'ఎంపీపీ_ జడ్ పి పి స్కూల్స్

ఇమెయిల్ : deo_mbnr[at]yahoo[dot]co[dot]in
ఫోన్ : 9849909114
వెబ్సైట్ లింక్ : http://www.telangana.gov.in/Departments/School-Education-Se-Wing
వర్గం / పద్ధతి: పిఎస్